Indonesia - PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

The water supply company PDAM Tirta Moedal Kota Semarang is owned by Kota Semarang, a municipality of 1.8 million people in Central Java Province, Indonesia.

It was established in 1990. It serves around 40% of households in the area with piped water. The rest, such as those near coastal areas and low-income peri-urban areas use their own dug/drill wells or rely on small, locally managed systems. The utility faces technical challenges, particularly regarding extension of water supply coverage, with such a large percentage of the population not served, and in maintaining a high level of water supply service to their existing customers. It also has a high level of non-revenue water (NRW), around 40%. It is guided by a business plan for the period 2018 - 2022, in which NRW reduction and an increase in coverage are set as key goals.

A large part of the city is heavily affected by land subsidence, largely caused by excessive groundwater abstraction, which makes the need for piped surface water supply indispensable.

Het waterbedrijf PDAM Tirta Moedal Kota Semarang is eigendom van Kota Semarang, een gemeente met 1,8 miljoen inwoners in de provincie Midden-Java, Indonesië.

Het werd opgericht in 1990. Het bedient ongeveer 40% van de huishoudens in het gebied met leidingwater. De rest, zoals de huishoudens in de buurt van kustgebieden en peri-urbane gebieden met lage inkomens, gebruiken hun eigen gegraven / boorputten of vertrouwen op kleine, lokaal beheerde systemen.

Het waterbedrijf staat voor technische uitdagingen, met name met betrekking tot de uitbreiding van de watervoorziening en bij het waarborgen van watervoorziening van een hoge kwaliteit voor hun bestaande klanten. Tevens is er een hoog NRW niveau, ongeveer 40%. In het businessplan voor de periode 2018 - 2022, worden NRW-reductie en vergroting van de dekking als hoofddoelen gesteld.

Een groot deel van de stad wordt zwaar getroffen door bodemdaling, grotendeels veroorzaakt door overmatige grondwateronttrekking, waardoor er een grote behoefte is aan oppervlaktewatervoorziening via leidingen.

Thomas de Jong