De website van VEI B.V. (Kamer van Koophandel 08134161), hierna te noemen VEI, is met zorg samengesteld. VEI streeft ernaar de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. VEI behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen.  Alle informatie is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. VEI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, ten gevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VEI is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VEI.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatste versie 16 november 2021.