WaterWorX project: WOP Southern Region Malawi

  • Malawi
  • Malawi - Southern Region Water Board (SRWB)

WaterWorX project: WOP Southern Region Water Board Malawi
Verbeterde watervoorziening voor klanten van Southern Region Water Board (SWRB)

WaterWorX fase 1 (2017-2021)
De algemene projectdoelstelling tijdens fase 1 was het verbeteren van de watervoorzieningsdiensten in alle steden en gemeenten die onder het Southern Region Water Board vallen door middel van een verbeterde watervoorziening, verminderde NRW-niveaus, verbeterde verkoop (inkomsten) door middel van verminderde commerciële verliezen (meteronnauwkeurigheden, fouten bij meteruitlezing/gegevensoverdracht en waterdiefstal) en consumentenschulden - door middel van menselijke (organisatorische/personeels) capaciteitsontwikkeling. 

Om deze doelstellingen te bereiken is vooral gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van projecten ten behoeve van de armen, de ontwikkeling en uitvoering van DMA's in het Zomba-stelsel, het opstellen van een waterbalans voor het Zomba-stelsel, schuldinvorderingsacties, capaciteitsopbouw door middel van opleidingen op het werk, GIS-ontwikkeling, discussies over het belang van stroomgebiedbeheer en opleiding in gegevensanalyse. 

De belangrijkste resultaten van de WOP met de SRWB in WWX fase 1 zijn:

  • De aanzet tot het opstellen van een overeenkomst voor gezamenlijk beheer tussen de SRWB en het Ministerie van Bosbouw van 1.145 ha land van het stroomgebied van de Mulunguzi-dam, dat de waterbron van het Zomba-project (het grootste project van de SRWB) omringt. Tijdens WWX fase II zal een plan worden ontwikkeld voor herbebossing, beveiliging en beheer van dit gebied en de oprichting van een comité voor het beheer van het stroomgebied. 
  • Ontwikkeling en uitvoering van 2 projecten ten behoeve van de armen, waarvan een in Zomba en een in Mangochi, waarmee in totaal naar schatting 12.800 mensen worden bereikt. 
  • Aanschaf van hardware en vastlegging van gegevens voor de ontwikkeling van een geografisch informatiesysteem (GIS). De nadruk lag op het district Zomba en in mindere mate op de districten Mangochi en Liwonde. 
  • Ontwikkeling van DMA's binnen het Zomba-stelsel en fysieke uitvoering daarvan. Er is een begin gemaakt met de verlaging van de NRW door middel van waterbalansen en analyse van factureringsgegevens.
  • WaterWorX fase 2 (2022-2026)
  • De algemene doelstelling is het verbeteren van de watervoorziening aan klanten binnen de gemandateerde (leverings)gebieden van de SRWB door middel van investeringsprojecten en het verbeteren van duurzame operaties en financiën.

Er zijn 2 belangrijke aandachtspunten voor de SRWB op de weg naar een duurzame bedrijfsvoering:

  1. Verhoging van de inkomsten uit de verkoop van water; 
  2. Beheer van de bescherming van waterbronnen; 

Beide zaken kunnen alleen aangepakt worden door een mix van capaciteitsopbouw in de vorm van peer to peer support binnen SRWB en het opzetten van een omgeving rond SRWB waarin SRWB steun en eventueel advies kan krijgen over de activiteiten die nodig zijn om de algemene maturiteit te verhogen. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dana van der Velden, project manager in Malawi
dana.vandervelden@vei.nl

Dana van der Velden

Other projects