STUCO mainline St. Eustatius

  • St. Eustatius
  • Nederlandse Antillen - STUCO

Het nutsbedrijf STUCO voert al geruime tijd diverse projecten met VEI uit op Sint Eustatius. Na een tijdje stilte is in opdracht van het ministerie een knelpuntenanalyse uitgevoerd. De reden hiervoor was dat de bevolking regelmatig gerantsoeneerd werd in de drinkwatervoorziening. Uit dit onderzoek bleek dat de grootste problemen het falen van de transportleiding waren. Het vervolg was dat VEI in opdracht van STUCO een haalbaarheidsstudie heeft gedaan met een kostenraming voor STUCO om de transportleiding te vervangen. In 2020 heeft VEI meegewerkt aan het ontwerp en de aanbesteding en in 2020 is ook de transportleiding aangelegd. Tijdens de bouw is toezicht gehouden door VEI.

Andere projecten van VEI hadden betrekking op de nieuwe drinkwaterwet. In dat kader heeft VEI een meerjarenprognose voor drinkwater, een KCD (voorzieningsplan), monitoring- en analyseplan en een legionellarisico- en beheersplan opgesteld. Deze plannen zijn medio 2020 ter goedkeuring voorgelegd aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en medio 2020 heeft het Ministerie deze plannen goedgekeurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gerard Speelman, Resident Projectmanager Nederlandse Antillen

Project afgerond
Gerard Speelman
RPM VEI