EU WOP Tanzania

  • Tanzania
  • Tanzania - Mwanza Urban Water Supply And Sanitation Authority (MWAUWASA)

Capaciteitsopbouw voor water- en rioleringsdiensten in Magu en Misungwi

Deze WOP zal de bedrijfsvoering (SDG6-dekking) en de O&M-capaciteit van MWAUWASA verbeteren van de door GoT/EIB/AFD medegefinancierde water- en rioleringsinfrastructuur in de satellietsteden Misungwi en Magu, door gebruik te maken van TB (VEI - MWAUWASA WWX WOP gericht op Mwanza stad), water (VEI, HAMBURG WASSER) en faecal slibbeheer/-financiering (FINISH Mondial) expertise.

Prestatie indicatoren:

  • Verbeterde operationele prestaties van MWAUWASA zones Magu en Misungwi
  • Verbeterde financiële prestaties van MWAUWASA zones Magu en Misungwi
  • Verhoogde toegang tot water en sanitaire voorzieningen (SDG6) voor huishoudens met lage inkomens door extra financiering

De activiteiten op het gebied van communicatie en kennisbeheer (EUKnoW) hebben tot doel het WOP-model te promoten als een kosteneffectieve modaliteit voor ('peer-to-peer') overdracht van 'hands-on' kennis en ervaring op het gebied van prestatieverbetering van nutsbedrijven.

Capaciteitsresultaten: De WOP-activiteiten van de EU zullen gericht zijn op de versterking van de organisatorische en personele capaciteit van MWAUWASA op de hieronder genoemde werkterreinen om de hierboven genoemde prestatie-uitkomsten te bereiken.

Waterproductie
Beoordeling en optimalisering van waterbehandelingsprocessen om de chemicaliën- en energiekosten te verminderen en de waterkwaliteit voor de klanten te verbeteren.

Waterdistributie
Vermindering van NRW: vermindering van fysieke verliezen door snellere en kwalitatief betere reparaties met behulp van nieuwe hulpmiddelen en moderne transportfaciliteiten. Vermindering van commerciële verliezen door grondige analyses (klantendatabase), vervanging van meters en opleiding van meteropnemers.

Beheer van de activa
Invoering van een onderhoudssoftware en opleiding in het onderhoud van de apparatuur om hoge exploitatiekosten of onnodige storingen te voorkomen. Verder installatie van een GIS-systeem, met inbegrip van live-toegang tot het GIS in het veld, om lekkages te traceren en de (toekomstige) herstelbehoeften van het netwerk vast te stellen.

Een op GIS gebaseerd hydraulisch model zal worden ontwikkeld om de stroming en druk te optimaliseren (waar nodig) en opgeleid MWAUWASA personeel in staat te stellen: i) netwerk uitbreidingsplannen voor te bereiden (ontwerpen te maken voor) in antwoord op toekomstige groeiscenario's; voor -potentiële- financiering onder het "Team Europe Initiative Cities"), en ii) deze activa duurzaam te exploiteren (te bedienen en te onderhouden). 

Klantrelaties en facturering
Er zal een jaarlijks klantentevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd en de verbeteringen van het dienstverleningsniveau zullen worden gecontroleerd ten opzichte van het referentiejaar. Bovendien zullen loodgieters en verkoopsassistenten (meterlezers) worden opgeleid en gecoacht als de "ogen en oren van MWAUWASA" bij het verbeteren van de klantenzorg. Wij verwachten dat deze activiteiten en de bewustmakingsvergaderingen in de gemeenschappen zullen leiden tot een verhoging van de inkomsten (efficiëntie).

Personeelsbeheer
Er zal een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder de werknemers worden uitgevoerd om na te gaan of het moreel en de motivatie van het personeel ten opzichte van het referentiejaar zijn verbeterd. Een extern Tanzaniaans trainingsbureau zal worden gecontracteerd om het management en het operationele personeel te bekwamen in verschillende vaardigheden en competenties om de "werkcultuur" te verbeteren.

Beheer van lage-inkomensgebieden
Een (potentieel) begunstigdenonderzoek zal worden uitgevoerd om huishoudens met een laag inkomen te identificeren die in staat en bereid zijn om te betalen voor een dienstaansluiting en/of toilet. Dit zal gepaard gaan met sensibilisatie van de gemeenschap en bijeenkomsten van belanghebbenden om hen bewust te maken van de waarde van behandeld water en verbeterde sanitaire voorzieningen. Bovendien zal een loket voor microfinanciering worden opgezet om kleine leningen te verstrekken aan potentiële klanten (met een laag inkomen) om deze nieuwe faciliteiten te financieren.

Sanitatie
Het gebruik van afvalwaterstabilisatievijvers verhogen door het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de sanitaire voorzieningen te verhogen (zie WA6), en lokale ondernemers op te leiden (lediging, bouw van latrines) en de kwaliteit van het afvalwater te verbeteren. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de aanpassing aan de klimaatverandering en de instandhouding van het milieu.

Gendermainstreaming en sociale integratie
Bij de selectie van begunstigden zal de voorkeur worden gegeven aan huishoudens waarvan het gezinshoofd een vrouw is. Het WOP zal proactief streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (inclusie) in de workshops en bij sollicitaties de voorkeur geven aan vrouwelijke kandidaten (in geval van gelijke kwalificaties).

Beheer van het WOP-project/ Programma-ondersteuning
Naast de coördinatie van de hierboven beschreven activiteiten in elk werkgebied, zal het projectbeheer toezien op de tijdige indiening van verslagen en proactief bijdragen tot de ambities inzake communicatie en kennisuitwisseling van dit WOP-programma van de EU (zie de specifieke punten hieronder).

Bovengenoemde resultaten zullen worden bereikt door een gezamenlijke inspanning van HAMBURG WASSER en VEI, waarbij een van de twee co-mentoren het voortouw neemt. Communicatiemateriaal (beste praktijken, verwezenlijkingen, geleerde lessen) zal samen met MWAUWASA worden voorbereid; dit zal bijdragen tot onze individuele mentorcapaciteiten voor de betrokkenheid bij toekomstige WOP's buiten de werkingssfeer van dit programma.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Andries van Eckeveld, projectmanager in Tanzania
andries.vaneckeveld@vei.nl

Andries van Eckeveld
Project Manager
RPM VEI