EU WOP Ethiopiƫ Bahir Dar

 • Ethiopia
 • Ethiopia - Bahir Dar Water and Sewerage Service (BDWSS)

Water Operator Partnerschap voor prestatieverbetering van WASH-diensten in Bahir Dar

De WOP in Bahir Dar zal zich richten op capaciteitsopbouw van het waterleidingbedrijf van Bahir Dar om de toegang tot betrouwbare en duurzame watervoorziening en verbeterde sanitaire voorzieningen te verbeteren.

Op basis van bestaande beoordelingen van de uitdagingen in Bahir Dar zijn de prioritaire doelgebieden voor dit WOP:

 • Verhoging van de inkomsten
 • NRW-verlaging
 • Eerste stappen in vermogensbeheer
 • Leiderschap en beheerscapaciteit
 • Een basis voor benchmarking leggen
 • Verbetering van de toegang tot water in gebieden met lage inkomens (3.300 mensen)

Het doel van het WOP is partnerschappen te bevorderen voor systematische kennisuitwisseling om te komen tot betere beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen, capaciteitsopbouw onder water- en sanitatieprofessionals, en een bijdrage te leveren aan Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6.

De eerste stappen in deze WOP zullen bestaan uit het werken aan een combinatie van capaciteitsopbouw, verbetering van werkprocessen, organisatiestructuur, implementatie van nieuwe (IT) technologieën en planontwikkeling. Hoewel de lijst voor mogelijke verbeteringen lang is, worden zeven werkterreinen als het meest urgent beschouwd om de WASH-dienstverlening op korte tot middellange termijn in stand te houden en te verbeteren:

1. WOP-projectbeheer/programma-ondersteuning
Het WOP zal op afstand worden ondersteund door personeel uit Ethiopië dat voor de mentoren werkt. Activiteiten in dit werkgebied omvatten het uitvoeren van de kennismanagementactiviteiten (deelnemen aan EUKnoW, ontwikkelen van een referentieproject, nationale en internationale kennisuitwisselingsbezoeken aan Finland en Addis Abeba, bijdragen aan het WOP-leerprogramma van de EU, ontwikkelen van kennisbrieven) en het communicatieplan.

2. Inschakelbare omgeving & governance
Een benchmarkingdeskundige van de EBC zal worden aangetrokken om het eerste concept van een benchmarkingsysteem, dat via een ander project werd geïntroduceerd, verder uit te werken. Dit werkterrein zal gegevens verzamelen voor het management om te kunnen handelen op basis van feitelijke prestatiegegevens en om de prestaties te kunnen vergelijken met die van collega nutsbedrijven in Ethiopië.

3. Leiderschap en managementcapaciteit (aangeduid als "andere" in het logisch kader)
Management en leiderschap zullen op twee manieren worden aangepakt:

 1. De managementpraktijken zullen worden verbeterd, met name door de invoering van bedrijfsplanning (en budgettering). Bedrijfsplanning ontbreekt momenteel en is een krachtig instrument om verschillende departementen op dezelfde doelstellingen af te stemmen, indien het via een participatief proces wordt ingevoerd.
 2. Het leiderschap, in alle lagen van het nutsbedrijf, zal worden versterkt door de methode van Field Level Leadership (FLL) (gepromoot door de Wereldbank), die van grote waarde is gebleken in Addis Abeba. FLL creëert een gevoel van saamhorigheid en verantwoordelijkheid voor alle deelnemers. FLL stelt de manager als individu centraal en gaat in op persoonlijke ontwikkeling en hoe het individu kan bijdragen aan BWSS, alsmede op empowerment van het personeel. Hiervoor zullen de ervaren trainers van het waterbedrijf van Addis Abeba worden ingezet.

Het bovenstaande moet worden ondersteund met frequente en interne communicatie, waarvoor instrumenten en faciliteiten beschikbaar moeten zijn. Daartoe zullen in deze WOP verbeterde interne communicatievoorzieningen worden gerealiseerd (internet, computers). Dit is ook ondersteunend aan de dataverzameling/analyse, die nodig is in de onderstaande activiteiten.

4. Klantrelaties en facturering
De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

 • Herziening van de factureringsprocessen en voorstellen van verbeteringen;
 • Analyse van klantendatabase en strategie voor vervanging van meters, inclusief opleiding;
 • Bijwerken van het klantenbestand: huis-aan-huisonderzoek, ontwerp/implementatie van een proces voor het regelmatig bijwerken van het klantenbestand.

5. Waterdistributie (NRW-verlaging)
Een andere factor die de totstandbrenging van duurzame waterdiensten in de weg staat, is een hoog NRW-percentage, dat leidt tot waterverspilling (fysieke verliezen) en verminderde factureringsmogelijkheden (schijnbare verliezen). Het NRW moet worden verlaagd om de inkomsten te verhogen en kostbaar water te besparen dat aan andere/meer klanten kan worden verkocht. Op basis van de volgende elementen zal een plan worden ontwikkeld om het NRW terug te dringen:

 • Top-down beoordelingen: analyse van klantendatabase, barstanalyse, snel-reparatieanalyse en drukbeheer; dit alles wordt verwerkt in een waterbalans voor het hele nutsbedrijf (in IWA easy calc).
 • Bottom-up beoordeling door één DMA op te zetten en onder meer nachtstroommetingen uit te voeren om een beter inzicht te krijgen in de factoren die bepalend zijn voor de NRW. Voor de DMA zal een NRW-dashboard worden ontwikkeld. In het WOP zullen verschillende NRW-reductie-interventies worden getest, om het algemene NRW-reductieplan te voeden
 • Verschillende opleidingen ter ondersteuning van de verschillende stappen in de ontwikkeling van een NRW-reductieplan.

6. Beheer van activa
Een goed activabeheer begint met een levenscyclusbenadering en een omschakeling van een reactieve naar een proactieve benadering bij technische operaties. Het doel van dit werkterrein is de boven- en ondergrondse activa te registreren. Indien de tijd het toelaat zal dit worden gevolgd door de ontwikkeling van een vervangings- en onderhoudsbeleid. Een dergelijke verschuiving naar pro-actief onderhoud vergt vele jaren en financiële middelen.

Dit werkterrein begint met het inventariseren van activa en het verzamelen van basisgegevens over de prestaties van activa:

 • Inventarisatie van bovengrondse activa en ondergrondse activa
 • Aanschaf software voor activaregister/onderhoud
 • Digitaliseren van activa in een activaregister (bovengrondse activa) en GIS (ondergrondse activa/leidingen)
 • Eerste stappen in prestatiemonitoring van boven- en ondergrondse assets
 • Advies over onderhoudsfrequenties/plan (bovengronds) en vervangingsstrategieën voor leidingen

7. Beheer van gebieden met lage inkomens
Er zullen investeringen worden gemobiliseerd om ongeveer 3.300 mensen toegang tot water te verschaffen. De projectuitvoering omvat gemeenschapsbeheer en WASH-bewustmaking. Een tweede activiteit richt zich op training voor het schrijven van investeringsvoorstellen om BWSS in staat te stellen aanvullende financiering van andere financiers aan te trekken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Daniel Truneh, projectmanager in Ethiopië
daniel.truneh@vei.nl

Daniel Truneh
Regional Team Leader